خانه تالیفات و مقالات

تالیفات و مقالات

مقالات :
– بیش از 50 مقالۀ علمی نشریات با نمایۀ بین المللی

 

کتابهای تألیفی
1. موتورهاي درونسوز ،سيد مصطفي ميرسليم، مركز نشردانشگاه صنعتي اميركبير،ایران، 1368.برندۀ جایزۀ کتاب سال و جایزۀ بهترین کتاب دانشگاهی
2. الهام از نور، سيد مصطفي ميرسليم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،ایران، 1375.
3. سفر با نور، سيد مصطفي ميرسليم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ایران،1376.
4. PROCESSO de DECISAO POLITICA na Rrepublica do Irao, S.M.Mirsalim, agoracomunicacao, Portugal,1388.
5. نور عدالت ، سيد مصطفي ميرسليم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ایران،1376.
6. امانتي از نور، سيد مصطفي ميرسليم، کتاب باز، ایران،1376.
7. پالايش و ويرايش، سيد مصطفي ميرسليم،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ایران،1376.
8. نور اميد، سيد مصطفي ميرسليم، کتاب باز، ایران،1377.
9. از واژه فارسي تا واژه بيگانه، سيد مصطفي ميرسليم، کتاب باز، ایران،1377.
10. رستگاري: تدبري در قرآن ، سيد مصطفي ميرسليم، مرکز بازشناسي اسلام و ايران، ایران،1379.
11. درآمدي بر سياستگذاري، سيد مصطفي ميرسليم، پيام آزادي، ایران،1380.
12. زندگي سياسي اجتماعي ، سيد مصطفي ميرسليم، پيام آزادي، ایران،1381.
13. پارسايي، سيد مصطفي ميرسليم، پيام آزادي، ایران،1381.
14. راهبرد تأمين انرژي حمل و نقل، سيد مصطفي ميرسليم، ذره، ایران،1381.کتاب برتر در زمینۀ بهینه سازی مصرف سوخت
15. نشان آدميت ، سيد مصطفي ميرسليم، مرکز بازشناسي اسلام و اطران، ایران،1382.
16. حکومت و تدين، سيد مصطفي ميرسليم، عابد، ایران،1382.
17. دعوت يار، سيد مصطفي ميرسليم، عابد، ایران،1382.
18. چشم انداز توسعه، سيد مصطفي ميرسليم، پيام آزادي، ایران،1383.
19. سرنوشت انسان، سيد مصطفي ميرسليم، پيام آزادي، ایران،1383.
20. دريغا فارسي، سيد مصطفي ميرسليم، انتشارات آمه، ایران،1384.
21. حيات طيبه ، سيد مصطفي ميرسليم، ؟، ایران،1385.
کتابهایی که زیر نظر میرسلیم چاپ شده است
22. دانشنامه جهان اسلام، سيد مصطفي ميرسليم، بنياد دائرة المعارف اسلامي، ایران،1375. برندۀ کتاب سال
23. جريان شناسي فرهنگي در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، سيد مصطفي ميرسليم، انتشارات باز، ایران،1382.
24. دانش و فناوری موتور ملی پایه گاز،1387 برندۀ جائزۀ ویژۀ بهترین کتاب تألیفی فنی