خانه تالیفات و مقالات

تالیفات و مقالات

مقالات :
– بیش از ۵۰ مقالۀ علمی نشریات با نمایۀ بین المللی

 

کتابهای تألیفی
۱٫ موتورهای درونسوز ،سید مصطفی میرسلیم، مرکز نشردانشگاه صنعتی امیرکبیر،ایران، ۱۳۶۸٫برندۀ جایزۀ کتاب سال و جایزۀ بهترین کتاب دانشگاهی
۲٫ الهام از نور، سید مصطفی میرسلیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ایران، ۱۳۷۵٫
۳٫ سفر با نور، سید مصطفی میرسلیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایران،۱۳۷۶٫
۴٫ PROCESSO de DECISAO POLITICA na Rrepublica do Irao, S.M.Mirsalim, agoracomunicacao, Portugal,1388.
۵٫ نور عدالت ، سید مصطفی میرسلیم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایران،۱۳۷۶٫
۶٫ امانتی از نور، سید مصطفی میرسلیم، کتاب باز، ایران،۱۳۷۶٫
۷٫ پالایش و ویرایش، سید مصطفی میرسلیم،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایران،۱۳۷۶٫
۸٫ نور امید، سید مصطفی میرسلیم، کتاب باز، ایران،۱۳۷۷٫
۹٫ از واژه فارسی تا واژه بیگانه، سید مصطفی میرسلیم، کتاب باز، ایران،۱۳۷۷٫
۱۰٫ رستگاری: تدبری در قرآن ، سید مصطفی میرسلیم، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ایران،۱۳۷۹٫
۱۱٫ درآمدی بر سیاستگذاری، سید مصطفی میرسلیم، پیام آزادی، ایران،۱۳۸۰٫
۱۲٫ زندگی سیاسی اجتماعی ، سید مصطفی میرسلیم، پیام آزادی، ایران،۱۳۸۱٫
۱۳٫ پارسایی، سید مصطفی میرسلیم، پیام آزادی، ایران،۱۳۸۱٫
۱۴٫ راهبرد تأمین انرژی حمل و نقل، سید مصطفی میرسلیم، ذره، ایران،۱۳۸۱٫کتاب برتر در زمینۀ بهینه سازی مصرف سوخت
۱۵٫ نشان آدمیت ، سید مصطفی میرسلیم، مرکز بازشناسی اسلام و اطران، ایران،۱۳۸۲٫
۱۶٫ حکومت و تدین، سید مصطفی میرسلیم، عابد، ایران،۱۳۸۲٫
۱۷٫ دعوت یار، سید مصطفی میرسلیم، عابد، ایران،۱۳۸۲٫
۱۸٫ چشم انداز توسعه، سید مصطفی میرسلیم، پیام آزادی، ایران،۱۳۸۳٫
۱۹٫ سرنوشت انسان، سید مصطفی میرسلیم، پیام آزادی، ایران،۱۳۸۳٫
۲۰٫ دریغا فارسی، سید مصطفی میرسلیم، انتشارات آمه، ایران،۱۳۸۴٫
۲۱٫ حیات طیبه ، سید مصطفی میرسلیم، ؟، ایران،۱۳۸۵٫
کتابهایی که زیر نظر میرسلیم چاپ شده است
۲۲٫ دانشنامه جهان اسلام، سید مصطفی میرسلیم، بنیاد دائره المعارف اسلامی، ایران،۱۳۷۵٫ برندۀ کتاب سال
۲۳٫ جریان شناسی فرهنگی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سید مصطفی میرسلیم، انتشارات باز، ایران،۱۳۸۲٫
۲۴٫ دانش و فناوری موتور ملی پایه گاز،۱۳۸۷ برندۀ جائزۀ ویژۀ بهترین کتاب تألیفی فنی